แบบฟอร์ม สินทรัพย์รอการขาย (NPA)ขั้นตอนการเสนอซื้อ

 เอกสารเสนอซื้อทรัพย์สิน (ปกติ)

 ใบวางเงินประกันการซื้อ

 ใบวางเงินประกันการซื้อ (มีเงื่อนไข)

 ใบแจ้งโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน

ใบชำระเงินการวางเงินประกันการซื้อทรัพย์ , ทำสัญญาจะซื้อขาย/วางเงินพิ่ม , ส่วนที่เหลือชำระวันโอนกรรมสิทธิ์ , ค่าเสียประโยชน์ (Bill payment)

 ใบชำระค่าเช่าทรัพย์สิน

ขั้นตอนวิธีการบันทึกใบชำระเงิน