เขตพื้นที่
 
 
แบบฟอร์มทรัพย์สิน NPA : เบอร์โทรศัพท์ใหม่ ติดต่อกับ NPA
  • หากในวันเดียวกันมีผู้เสนอซื้อรหัสเดียวกันหลายราย ธนาคารสงวนสิทธิที่จะจัดประมูลขายทรัพย์ดังกล่าว
  • ขอสงวนสิทธิในการจำหน่ายทรัพย์สินให้กับพนักงานตามนโยบายการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
  • โปรดระวัง! ผู้แอบอ้างเป็นพนักงานผู้มีอำนาจและเรียกรับผลประโยชน์ในการอนุมัติขาย NPA ของธนาคาร หากทราบเบาะแสหรือพฤติกรรมของบุคคลเหล่านี้ กรุณาแจ้ง 1558
  • ธนาคารสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการทำธุรกรรม หากตรวจพบว่าท่านอยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามทำธุรกรรม ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 ตลอดจนกฎหมายอื่น กฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารมีหน้าที่ระงับการดำเนินการเกี่ยวกับเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานให้ ปปง. ทราบ เพื่อรอให้มีคำสั่งต่อไป


Home | Loan | Contact

สนใจติดต่อ : ฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์
อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน ชั้น 22

โทร. 0-2242-3244-6, 0-2242-3211

กรณียื่นใบเสนอซื้อ: งานอำนวยการบริหารสินทรัพย์
โทร.0-2299-1111 ต่อ 5488, 5256 
โทรสาร 0-2242-3934

Copyright: TMBbankproperty.com ปี 2006


Web Link:
TMB BANK | TMB Direct | กรมบังคับคดี | ราคาประเมินกรมธนารักษ์